خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود ارسال رایگان آگهی

مراحل اصلی جداسازی هوابه روش کرایوجنیک

دسته‌بندی نشده ۱۳۹۶-۰۶-۲۱

تهیه شده در گروه فنی مهندسی دیوار صنعت

دیوار صنعت مرجع تبلیغات مشاغل صنعتی

www.divarsanat.irمراحل اصلی جداسازی هوا به روش کرایوجنیک

 • درمرحله اول هواابتدا فیلترشده تاذرات جامدموجوددرهواگرفته شودوسپس هوای فیلترشده فشرده میشودازآنجاکه طی فرایند کمپرس کردن دمابه شدت بالامی رودآنراتوسط کولرهوایی یامبدل حرارتی باآب ویاتوسط یک سیکل تبریدخنک می کنندودمای آنرابه شدت می اندازنددراثراین تغییردمایی ذرات بخارآب موجوددرهوادرهرمرحله کندانس شده وازسیکل خارج می گردد.
 • درمرحله دوم بایدآب ودی اکسیدکربن موجوددرهواقبل ازورودبه برج تقطیرگرفته شودتامانع ازیخ زدگی وگرفتگی مسیرجریان گرددکه به دوروش می توان ازشرآنها خلاص شد یکی توسطmolecular sieve ودیگری توسط مبدلهای جریان معکوس
 • گرفتن حرارت جریان سیال توسط مبدلهای حرارتی یاشیرهای انبساطی که درآنها علاوه برایجادافت فشاربدون صرف انرژی قادرخواهیم بوددمای سیال راتاحدودزیادی پایین بیاوریم.
 • جریان واردبرج تقطیرفشاربالامی شودکه درداخل برج باتوجه به سطح انبساطی سینی ها سیالات براساس اختلاف نقطه جوششان ازهمدیگرجدامی شوندوبعنوان مثال دراین پروژه اکسیژن ازپایین برج ونیتروژن ازبالای برج جدامی گرددوآرگون به دلیل آنکه نقطه جوشش نزدیک اکسیژن است همراه بااکسیژن ازبرج خارج می شوداگراکسیژن خالص مدنظرباشدبایدازنقطه میانی ازبرج آنراجداکردبه منظوربالابردن درجه خلوص اکسیژن ونیتروژن نیازاست که جریانها واردبرج بافشارپایین شوند.
 • درانتها سیال خروجی توسط روشهای خنک می کنندکه این عمل ممکن توسط شیرهای انبساطی یایک سیستم تبریدصورت گیردکه علاوه برایجادافت فشاردرسیال باعث کاهش دمای جریان می شود.

سیستمهای جداسازی غیرتبریدی(non cryogenic air separation)

این روش از جداسازی یک تکنیک نسبتا جدیداست ودردهه ۱۹۷۰توسعه پیداکردروشی است راحت ،کارا وبسیاراقتصادی درابعادکوچک که به منظورپرکردن وانباشته کردن درسیلندرهای تحت فشارمورداستفاده واقع می شود.برخلاف روش قبلی دراینجانیازبه دماهای چندصددرجه زیرصفرنمی باشدهوابه زورازروی موادی خاص عبورداده می شوندکه اکسیژن یانیتروژن رادرخودنگه می دارد ودیگری راعبور می دهدکه دردمایی نزدیک دمای اتمسفرانجام می شودونیازبه سیستم تبریدی ندارد.

مزایای فرایند غیرتبریدی(non cryogenic)

 

الف- ازلحاظ ابعادنسبت به روش تبریدی بسیارکوچکتراست

ب- مستقیماقابل فروش به مشتری خواهدبود

ج- زمانی که خلوص بالایی موردنیاز نباشدروشی بسیاراقتصادی و کارآمداست (اکسیژن باخلوص ۹۰تا۹۵درصد ونیتروژن باخلوص ۹۵تا۹۹٫۵درصد )

د- بصورت یک پکیج آماده موجود است

و- دردمایی حدوددمای محیط کارمی کند

انواع تکنولوژی فرآیندهای غیرتبریدی

سه نوع تکنولوژی مربوط به این روش عبارتند از:

الف- روش جذب نوسانی فشار(pressure swing adsorption):

 این روش که به  PSAمعروف است .دراین روش هوای اتمسفریک تحت بافشار وارد یک vessel که محتوی موادجاذب است  می شودماده جاذب باتوجه به مشخصات موردنیاز سیستم انتخاب می شوندکه درvessel  اولی جاذب، ماده ای که دلخواه مانیست رااز هوارامی گیردودردومی، دروضعیت احیا ملکولهایی است که اشباع شده اندواین عمل بوسیله ایجادافت فشارمخزن تافشارمحیط صورت می گیرد.

شکل(ب)روش PSA

 • اکسیژن تولیدی بااین روش بین ۹۰ تا۹۵ درصدخلوص داردوبرای تولیدنیتروژن دریک سایت کوچک ازآن استفاده می شود
 • یکی ازاستفاده های مهم این روش قدرت جذب دی اکسیدکربن درمقیاسهای بزرگ تجاری سنتزهیدروژن که درپالایشگاه نفت ودرتولیدآمونیاک کاربردداردمی باشد.
 • جداسازی دی اکسیدکربن از biogas که همراه گازمتان تشکیل می شود.
 • به منظوربالا بردن کیفیت گازهای biogas مشابه گازطبیعی
 • جهت تولیداکسیژن بصورت سیلندر مورداستفاده درپزشکی
 • به منظورتولیدگازنیتروژن مورداستفاده جهت جلوگیری ازورودهوابه مخازن سوخت درفرودگاهها
 • فرایندی است بسیارتمیزکه هیچگونه آلودگی برای محیط زیست ندارد.

ب- روش جذب نوسانی فشار خلائی (Vacuum-pressure swing adsorption)

این روش که به اختصار روش VPSA نامیده می شودروشی است قابل اعتمادواقتصادی که برای تولیداکسیژن باظرفیت ۵۰۰۰تا ۲۰۰۰۰۰ مترمکعب درساعت بکاربرده می شود.خلوص اکسیژن ونیتروژن دراین روش بین ۹۰تا۹۵درصدمی باشد.ازملکولارسیوبا مشخصات خاصی استفاده می کند تفاوت این روش با PSA  این است که ازیک مکنده خلائی استفاده می کندتافشاردفع سطحی ملکولها راکاهش دهدبنابراین فشارورودی پایینتری موردنیاز است( ۰٫۲اتمسفر)واحیاشدن ملکولها تحت شرایط خلا صورت می گیردومقداراکسیژن بالاتری احیا می شودبنابراین هوای کمتری برای فرایند موردنیازاست.

اجزا اصلی این سیستم عبارتند از:

 • مکنده خلایی (vacuum blower)
 • مکنده هوای گوشواره rotary-lobe feed air blower) )
 • سرج تانک اکسیژن (oxygen surge tank)
 • یک یا دووسل جذب کننده (One or two adsorbent vessels)

ج- سیستم جداسازی غشایی (Membrane separation system

شکل(چ) سیستم غشایی

امروزه از فرایندهای غشایی به عنوان یک روش متداول برای تولید نیتروژن با خلوص بالا استفاده می شود. فرآیند جداسازی هوا با استفاده ازغشا یک فرایند انعطاف پذیر بوده که هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی آن بسیار کمتر از فرایندهایی مانند جذب سطحی و فرایندهای تبریدی است. این فرآیند بر پایه شدت تراوش پذیری نسبی اجزای موجود در هوا استوار است و به دلیل اختلاف فشار دو طرف غشا انجام می گیرد

مطالعه غشا برای اولین بار در اوایل قرن ۱۸ انجام شد.این غشاها در خلال قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ کاربرد

صنعتی یا تجاری نداشته و فقط در مقیاس آزمایشگاهی برای پیشبرد نظریه های فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده

قرار می گرفتند. در ابتدا از غشای طبیعی موجود در بدن حیوانات استفاده می شد تا اینکه نیتروسلولوز  به عنوان غشا مطرح شد. با تلاش افرادی مانند الفورد، فری، بچمن  زیگموندی سرانجام در اوایل دهه ۱۹۳۰ ، غشاهای نیتروسلولوز ریزحفره  به صورت تجاری تولید و به بازار عرضه شد. درسال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ ، فناوری غشا به دیگر پلیمرها مانند سلولز استات  نیز توسعه یافته و جداسازی گازها به کمک غشا در ۲۰ سال اخیر کاربردهای صنعتی فراوانی پیدا کرد. توماس گراهام، در حدود ۲۰ سال پیش شدت تراوش پذیری بسیاری از گازها را اندازه گیری کرد.وی اولین فردی بود که مدل انحلال- نفوذ را توصیف کرده و آن را گسترش داد تحقیقات گراهام در زمینه غشاهای متخلخل به ثبت قانون نفوذ گراهام  منجر شد.در خلال سال های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ ، قانون نفوذ گراهامبرای اولین بار در فرایند غنی سازی اورانیوم به کار گرفته شد. در این تحقیق از غشاهای فلزی استفاده شد که به عنوان اولین فرایند جداسازی گاز به کمک غشا در مقیاس صنعتی که تا ۴۰ سال رکورد بزر گترین واحد غشایی درجداسازی را داشت، شناخته می شود. روند پیشرفت فناوری غشایی در جدول (ب)آورده شده است. با توسعه وتکامل غشاهای نامتقارن، واحد های غشایی با سطح دردسترس زیاد و در نتیجه شار بالا، فراهم شد. اولین شرکتی که توانست حضور خود را در عرصه صنعت آشکار کند، شرکت مونسانتو با سامانه غشایی پریسم جداسازی هیدروژن از گازهای بدون استفاده واحدآمونیاک، بود.

پایه اصلی این روش برمبنای عبورگازها ازیک دیواره که موادبراساس قدرت نفوذشان ازبین خلل وفرج این دیواره ازهم جدامی شوند نرخ نفوذهر گاز بوسیله قابلیت انحلال ان دریک غشائ نیتروژن برای غشاهای پلیمری نیتروژن اندازه گیری می شوددرحالی که نرخ نفوذبستگی به حجم خالی دیواره غشایی داردملکولهای کوچکترکه قدرت انحلال بالاتری دارندنسبت به گازهایی که قدرت حل شدن کمتری دارندازغشا عبورمی کننداین سیستم شامل یک مبدل حرارتی شبیه  پوسته ولوله بوده که ازجنس موادپلیمری خاص ساخته شده است.

هواوارد یک فیلم غشایی می شودموادی ماننداکسیژن، بخارآب، دی اکسیدکربن گازهایی هستندکه سریع عبورمی کننددرحالی که گازهایی مانندنیتروژن عبورکندی دارند وداخل مسیر به حرکت خود ادامه می دهندوازسمت دیگر لوله خارج می شونددراینجا هیچ عضوحرکتی وجودندارد .این غشا بعد ازمدتی اشباع می شودوبایددوباره احیاگردد.

این روش جداسازی درمقیاسهای کوچک کاراترین سیستم است هرچند که امروزه درنرخهای بالاتری هم ازآن استفاده می شود.اجزا اصلی این سیستم عبارتند از:

 • فیلترتغذیه هوا(Feed air filter)
 • گرمکن تغذیه هوا(Feed air heater)
 • کمپرسور(Feed air compressors)
 • شیرآلات ولوله کشی(Piping and valves)
 • جداکننده غشایی(Membrane separators)

شکل(خ) فرایند غشایی

در فرایند جداسازی اجزای هوا، ابتدا هوا از یک فیلترعبور داده شده تا گرد و غبار و ذرات درشت موجود در آن

جدا شود. سپس توسط یک دمنده که به آن فشار ۱٫۰۳بار می دهد، به واحد خورانده می شود. جریان عبوری غنی از اکسیژن توسط پمپ خلاء( مکیده می شود  این جریان گازی شامل ۳۷تا ۲۷ درصد اکسیژن است این گونه واحدها برای استفاده صنعتی، به طورمعمول  ۱۰۰ غشا داشته و سطحی برابر ۸۶ مترمربع فراهم می کنند غشاهای انتخابی برای مصارف صنعتی تولید نیتروژن غنی شده، تراو ش پذیری بالا و انتخا بگری۱٫ ۲ دارند، در حالی که به عنوان مثال برای مصارف پزشکی،تراوش پذیری کم و انتخاب پذیری حدود ۴، مورد استفاده قرار می گیرد

شکل)ه) اثر زیاد بودن انتخاب گری غشا را در بهبود بخشی فرایند تولید نیتروژن نشان می دهد. این نمودار،میزان بازیابی نیتروژن موجود در خوراک گازی را بر حسب خلوص نیتروژن در جریان ناتراوه در ۵ نوع غشا با انتخاب گری های متفاوت، نشان میدهد

شکل(ه)

همانند روش ها جداسازی گاز، رسیدن به خلوص بالا، کاهش بازیابی را به همراه دارد. بنابراین باید بین بالا بودن خلوص محصول و درصد بازیابی زیاد، بهینه سازی فنی و اقتصادی انجام گیرد.

در اولین فرایندهای غشایی تولید نیتروژن از هوا، سامانه های غشایی تک واحدی مورد استفاده قرار می گرفت که جریانی غنی از نیتروژن را با خلوص ۹۵درصد حاصل  میکرد. با پیشرفت فناوری غشاها، طراحی های پیچیده تری انجام گرفت و تولید محصول با خلوصی معادل ۹۹ درصد حاصل شد شکل(ش).

اولین پیشرفت حاصل از آن، طراحی فرایند دو مرحله ای بود. در این حالت پس از عبور هوا از دو مرحله غشایی، غلظت اکسیژن در جریان عبوری کاهش  پیدا کرده و به کمتر از حدی  میرسد که در خوراک اولیه موجود بود. در این هنگام اختلاط این جریان عبوری با خوراک اولیه، مفید واقع میشود. این فرایند در حالتی که محصول نیتروژن بسیار خالصی با غلظت اکسیژن کمتر از ۱درصد مورد نیاز است، بسیار کارا است. در سامانه دوتایی، جریان عبوری از غشای دوم ۱۲٫۵ درصد اکسیژن  دارد، بنابراین بازگرداندن و ترکیب آن با خوراک اولیه، سبب کاهش انرژی مصرفی کمپرسور و سطح غشای لازم، به میزان ۶ درصد، خواهد بود

شکل(ش)

در نتیجه ای از کارهای قبلی در رابطه با سیستم غشایی اگر  شبیه سازی واحد جداسازی غشایی هوا به کمک دو نرم افزار شبیه سازHYSYS 3.1 وASPEN PLUS 11.1انجام شود و داده های تجربی را  به کمک  تکنیک های جدید ونوآورانه پیش بینی شود هر چه این نتایج با یکدیگر مطابقت بیشتری داشته باشند، به همان میزان شبیه سازی قدرتمند تری انجام شده است. در این حالت می توان در طراحی های آینده و همچنین در بررسی اثر تغییر عوامل گوناگون در فرایند مورد نظر، بدون نیاز به استفاده از تجهیزات صنعتی و عملیاتی، از شبیه سازی انجام گرفته استفاده کرده و در هزینه ها و تلفات احتمالی جلوگیری کرد. یکی از مزایای مدلهای مورد استفاده در این است که نیازی به برنامه نویسی خارجی نداشته و همچنین نیازی به همگردانی و پردازش چند باره نیست. برای انجام محاسبات مربوط به موازنه جرم و انرژی از قابلیت نرم افزارهای صنعتی نام برده با استفاده از معادله حالت استفاده شده است و از این طریق نتایج نشان Peng Robinson می دهد که خلوص اکسیژن در جریان تراوه با افزایش فشار خوراک از ۱۰ تا۳۰  psig افزایش می یابد. اما با افزایش بیشتر فشار  جزء مولی اکسیژن کاهش می یابد. همچنین نتیجه شد که با افزایش دبی خوراک جزء مولی اکسیژن کاهش می یابد. از مقایسه بین نتایج شبیه سازی و داده های تجربی می توان دریافت که تطابق خوبی بین نتایج وجود دارد.

شبیه سازی

پروژه داده شده در درس مهندسی فرایند مربوط به حالت تبریدی است که شرح موضوع قبلا داده شده است .فرض شده است که هوافقط شامل اکسیژن ونیتروژن باترکیب حجمی ۲۱درصداکسیژن و۷۹درصدنیتروژن می باشد.دبی هوای ورودی ۱۰۰۰۰مترمکعب درساعت درشرایط استاندارد محیطی (دمای ۲۵درجه سانتیگرادوفشار۱۰۰کیلوپاسکال )

هدف : تولیداکسیژن ونیتروژن با درجه خلوص ۹۹درصد

بایددانست دراین روش آنچه قیمت اصلی پروژه راتشکیل می دهدبرق مصرفی کمپرسورهای هوامی باشدکه برای اقتصادی بودن پروژه بایداین هزینه رابه حداقل رساند.

۱- هواتوسط یک یاچندکمپرسورتافشار۹ اتمسفرفشرده می شودالبته بایددانست که کمپرسورها بصورت چندمرحله ای می باشندکه هرمرحله مقداری هواراکمپرس می کندوازآنجاکه دراثرفشرده شدن یک گازدمایش به شدت بالا می رودبایدپس ازهرمرحله توسط کولرهای میانی (intercooler ) خنک شودذرات بخارآب موجوددرهواپس ازخنک شدن چگالیده می شوندکه بایدتوسط جداکننده ها(separator) جداشوداماچون دراینجافرض شده است که هوارطوبتی ندارد نیاز به جداکننده نمیباشدولی درحالت واقعی بایدطراحی گردد.دراینجاهواتوسط کمپرسورk-100 کمپرس میشود

۲- سیال خروجی ازکمپرسوردارای فشار ۹ اتمسفرودمای ۶۳۱درجه کلوین است این میزان حرارت رادردومبدل حرارتی ازآن میگیریم یکی درمبدل E-100 که یک مبدل shell &tube بوده که با نیتروژن خروجی از بالای برج دوم تبادل حرارتی می نمایددمای نیتروژن بالای برج ۷۸٫۵درجه کلوین است که خودیک منبع سردمحسوب می شودو میتوان ازاین دومنبع گرم وسرداستفاده نمود.

۳- نهایتا دمای خروجی هوارابه ۴۷۵درجه کلوین کاهش می دهدکه هنوزدمای بالایی بوده وهواکاملا درفازبخار است دراینجانیزمی توان گرمای سیال راتوسط یک مبدل حرارتی دیگرباسیکل تبریدجذبی یاتراکمی یاتوسط خنک کننده های هوایی گرفت که دراینجانیزاینگونه عمل شده است ودمای هوارادرمبدل      E-102تا۱۰۷درجه کلوین پایین می آوریم.

۴- میدانیم یکی از راههای کاهش فشاراستفاده شیرهای فشارشکن است وازآنجا که می توان هوارابصورت یک گازکامل درنظرگرفت طبق قانون بویل ماریوت باکاهش فشاردمانیز افت می کندبنابراین جایی که بتوانیم افت فشارایجادکنیم می توان درآن بدون صرف هیچ گونه انرژیی دما راپایین آورددراینجانیزشیرانبساط VLV-100 فشاررااز۹به ۵ اتمسفرودمارابه ۱۰۰درجه کلوین تنزل می دهد.

۵-سپس هواواردبرج تقطیرT-100 که دارای ۱۰سینی بوده که بصورت full reflux  طراحی شده است می شود .ازانجاکه جداسازی سیالات دربرج تقطیر براساس اختلاف نقطه جوششان صورت می گیرندسیالاتی که نقطه جوش پایین تری دارندازبالای برج وسیالاتی که نقطه جوش بالاتری دارندازپایین گرفته می شوند.

۶- سیال خروجی بالای برج ازکندانسورکه کاملا درفازبخاراست دارای دمای ۹۴درجه وفشار  ۴٫۷  اتمسفرودرجه خلوص نیتروژن ۹۸درصدمی باشدو

۷- پایین برج ازریبویلرکاملا مایع ودردمای ۹۹درجه وفشار۴٫۹ اتمسفروخلوص اکسیژن ۴۸درصدونیتروژن ۵۲درصد می باشد. هنوزبه شرایط موردنیازنرسیده ایم بنابراین دوباره سیال بالا وپایین برج راواردبرج تقطیر T-101 می کنیم.

۱۰- قبل ازاین عمل شرایط فشار ورودی برج رابه فشاراتمسفرمی رسانیم که همانطور که گفته شداین کارراتوسط شیرهای انبساطی VLV-101و VLV-102 انجام می دهیم برج دوم نیزدارای ۱۰سینی که خروجی بالای برج اول واردسینی شماره ۷وخروجی پایین برج اول وارد سینی شماره ۳ می شودبدین ترتیب درجه خلوص سیالات رابالا می بریم ملاحظه می شودکه سیال خروجی ازکندانسوربرج دوم دارای خلوص نیتروژن ۹۹درصدوسیال پایین برج دوم محتوی اکسیژن باخلوص ۹۹ درصد خواهدبودکه مطلوب ماست.ازآنجا خروجی های برج دوم دمای پایینی دارندمی توانیم بعنوان یک منبع سرددرجاهای دیگرازآن استفاده کنیم وذخیره انرژی انجام دهیم که خروجی بالای برج دوم درمبدل E-100 استفاده کردیم ازخروجی پایین برج دوم بعنوان سیال گرم درمبدل E-101 استفاده می کنیم.

نتیجه

با توجه به این پروژه و شبیه سازی به این نتیجه می رسیم که سیستم جداسازی هوا یک سیستم بسیار با با اهمیت در صنعت و.. می باشد که برای مهندسین انرژی مبحث افزایش بازده از اهمیت بالایی برخوردار است در نوع جداسازی تبریدی میتوان به ظرفیت ها و خلوص بالا در سایت های بزرگ رسید در فرایند غیر تبریدی ابعاد کوپکتر است و اقتصادی تر است اما به تبع دارای خلوص پایین تری ها نیز می باشد در ادامه سیستم های PSAوVPSA را بررسی کردیم که تفاوت آنها ناشی از اینه که در VPSAاکسیژن بالاتری احیا می شود و در نهایت به سیستم غشایی رسیدیم که کاراترین سیستم در مقیاس کوچک می باشد.

فهرست علایم

واحد جداسازی هوا                  ASU

مبدل حرارتی                       E-101

شیرانبساط                         VLV-101

کمپرسور                           K-100

روش جذب نوسانی فشار خلائی          VPSA

روش جذب نوسانی فشار               PSA

سیستمهای جداسازی تبریدی           CAS

برج تقطیر                         T-101

کولر                               C-101

Purification پالایش-تصفیه

Capture  گرفتن- استصال

power plantنیروگاه

flue gasگازهای دودکش خروجی

large Air Separation Unit واحد جداسازی هوا

performed انجام شده

coal-fired زغال سنگ سوز

optimization بهینه سازی

cryogenic تبریدی

Scheme  طرح

Utilization استفاده

Waste تلف شده

environmentally responsible سازگار با محیط زیست

pulverized پودر شده

oxidant stream جریان اکسید کنننده

concentrated متمرکز

distillation تقطیر

swing نوسانی

Magnitude اهمیت

Expected انتظار می رود

Significantly بطور قابل توجهی

Characteristics مشخصات

Extensively گسترده

Enrichment غنی سازی

Demonstrate نشان دادن

Entering ورودیتهیه شده در گروه فنی مهندسی دیوار صنعت

دیوار صنعت مرجع تبلیغات مشاغل صنعتی

www.divarsanat.ir 

ارسال نظر

 • بایوگاز

  با در ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ - 0 نظرات

     دیوار صنعت: نیازمندی انرژی های نو و تجدید پذیر در کشور درج آگهی کلیــــــــــــــــک کنید   بیوگاز در ایران (پتانسیل موجود، استحصال فعلی و دورنمای آینده) ابوالقاسم علی قارداشی،  مهرداد عدل گروه انرژی های نو،  پژوهشگاه  نیرو خلاصه این مقاله مروری سریع بر تولید بیوگاز از فضولات حیوانی  و فاضلاب های  شهری و صنعتی […]

 • پسماندهاي شهری

  با در ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ - 0 نظرات

  مدیریت پسماندهای شهری تعریف و تقسیم بندی پسماند تعریف مواد زاید جامد: به کلیه موادی گفته میشود که در اثر فعالیتهای روزمره انسان تولید و وارد محیط زیست می گردد یا به عبارت دیگر به موادی گفته میشود که توسط فعالیتهای انسان در بخشهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و شهری تولید میشود. تقسیم بندی زباله: الف) […]

 • رآكتورهاي بيهوازي

  با در ۱۳۹۶-۰۷-۱۳ - 0 نظرات

  رآکتورهای  بیهوازی به دو  صورت عمده به  کار می‎روند: الف ـ رآکتورهای هضم بیهوازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب    ب ـ رآکتورهای تصفیه بیهوازی فاضلاب . هاضم‎های لجن دارای انواع گوناگون بوده که چهار نوع بسیار متداول آن عبارتند از هاضم متعارف، بانرخ بالا، دو مرحله‎ای و تخم مرغی شکل. معمولترین این هاضم‎ها دو مرحله‎ای […]